Sikerült egy féregjáratot szimulálni, üzenetet is küldtek át rajta a tudósok - hvg.hu Az amerikai tudósok egy kvantumszámítógép segítségével hoztak létre két, miniatűr fekete lyukat, ami igazolja, létezhetnek a féregjáratok. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20221201_urkutatas_fizika_fereglyuk_feregjarat.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-02 (金) 04:18:10 (457d)