Rover Curiosity pátrá po životě na Marsu už 10 let - Novinky.cz Přesně před deseti lety, 6. srpna 2012, dosedlo na povrch Marsu americké robotické vozítko Curiosity (Zvědavost). Přistálo v?tamním kráteru Gale poblíž rovníku rudé planety a?od té d Author : Filip Šára

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/rover-curiosity-patra-po-zivote-na-marsu-uz-10-let-40405005.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-07 (日) 00:38:32 (117d)