Největší ruská sociální síť náhle zmizela z App Store, důvod je zřejmý - Mobilizujeme.cz Válka na Ukrajině bohužel pořád probíhá Agrese Ruska vůči svému suverénnímu sousedovi trvá více než půl roku Vlivem toho z ruského trhu odešla většina západních firem, včetně A Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/nejvetsi-ruska-socialni-sit-nahle-zmizela-z-app-store-duvod-je-zrejmy.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-09-29 (木) 16:48:11 (63d)