Elektrárna na střeše nám srazila náklady, říká firma, která svítí celou noc - SeznamZpr?ávy.cz Přes den jsou soběstační, v?noci částečně. Solární elektrárnu přitom spustili v?GLS v?Jihlavě až letos v?dubnu. SZ Byznys přináší seriál z?míst, kde ?topí a?svítí“ jin Author : Silvie Friedmannová

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-firmy-elektrarna-na-strese-firme-pokryje-denni-spotrebu-o-vikendu-i-tu-nocni-215496.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-09-29 (木) 14:04:19 (63d)