Drony z Česka by mohly hlídat hranici Unie - Novinky.cz O?bezpilotní letadla české společnosti Primoco má velký zájem pohraniční stráž ve Finsku. Chtěla by je využít při hlídání vnější hranice Evropské unie, která z?největší č? Author : Tomáš Volf

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/drony-z-ceska-by-mohly-hlidat-hranici-unie-40400978.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-24 (金) 14:16:32 (11d)